You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content


System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. ---> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The wait operation timed out at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteScalar() at Microsoft.ApplicationBlocks.Data.SqlHelper.ExecuteScalar(SqlConnection connection, CommandType commandType, String commandText, SqlParameter[] commandParameters) at Microsoft.ApplicationBlocks.Data.SqlHelper.ExecuteScalar(String connectionString, CommandType commandType, String commandText, SqlParameter[] commandParameters) at Microsoft.ApplicationBlocks.Data.SqlHelper.ExecuteScalar(String connectionString, String spName, Object[] parameterValues) at X.Modules.CMS.SqlDataProvider.GetTimKiemTuKhoaCount(Int32 pPortalID, String pTuKhoa, Int32 vUserID) at X.Modules.CMS.NOIDUNGController.GetTimKiemTuKhoaCount(Int32 pPortalID, String pTuKhoa, Int32 vUserID) at X.Modules.CMS.CMS_TT_KetQuaTimKiem.Page_Load(Object sender, EventArgs e) ClientConnectionId:c1bda4eb-968b-470c-bab7-94b34b5f7257 Error Number:-2,State:0,Class:11
Lên đầu trang

© Copyright 2013 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Giấy phép số: 05/ GP-TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền Thông thành phố Cần Thơ cấp ngày 23/5/2017
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Minh Hải - Giám Đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Ghi rõ nguồn www.canthostnews.vn khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này
Lượt truy cập: