Thông báo [ Đăng ngày (13/12/2016) ]
Quy trình, thủ tục đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN
Căn cứ: - Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; - Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; - Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.


1. Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Trình tự thực hiện:

            - Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ (số 118/3 đường Trần Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

            Viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

            + Nhận hồ sơ trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (viết tắt là Giấy biên nhận) và hẹn ngày trả kết quả.

            + Nhận hồ sơ qua đường Bưu điện: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.

            + Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì viết Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hướng dẫn làm lại hồ sơ. Trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản đến tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ yêu cầu bổ sung.

            - Bước 3: Trả kết quả

               + Đối với trường hợp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ (số 118/3 đường Trần Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ): Người đến nhận kết quả phải mang theo Giấy biên nhận, trường hợp làm mất Giấy biên nhận thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức. Viên chức trả kết quả kiểm tra Giấy biên nhận (Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu); yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.

            + Đối với trường hợp nhận hồ sơ qua đường Bưu điện: Viên chức một cửa chuyển trả kết quả giải quyết hồ sơ cho nhân viên bưu điện tại bộ phận giao dịch của Bưu điện và yêu cầu nhân viên bưu điện ký xác nhận vào sổ. Người nhận kết quả phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức khi đến nhận kết quả.

            - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

            Các ngày làm việc trong tuần: (Trừ ngày lễ, tết)

Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

Chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

               b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ hoặc qua đường bưu điện

            c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

            - Thành phần hồ sơ:

+ 01 Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (theo mẫu quy định) cho mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

+ 01 bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (đã hoàn thiện sau khi nghiệm thu chính thức). Bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ phải đóng bìa cứng, gáy vuông, trên trang bìa bên trong phải có xác nhận của tổ chức chủ trì nhiệm vụ về việc đã hoàn thiện kết quả thực hiện nhiệm vụ sau khi nghiệm thu chính thức;

+ 01 bản điện tử Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (file hoàn chỉnh, không tách riêng các file chương, mục,...); 01 bản điện tử Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ; 01 bản điện tử phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát, bản đồ, bản vẽ, ảnh, tài liệu đa phương tiện, phần mềm (nếu có). Bản điện tử phải sử dụng định dạng Portable Document (.pdf) và phải sử dụng phông chữ tiếng Việt Unicode (Time New Roman) theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 6909:2001), bản điện tử phải thể hiện đúng với bản giấy, được ghi trên đĩa quang và không được đặt mật khẩu;

+ 01 bản sao Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, văn bản xác nhận về sự thỏa thuận của các tác giả về việc xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ (nếu có);

+ 01 Bản sao đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có) kèm theo bản chính để đối chiếu khi giao nộp;

+ 01 Phiếu mô tả công nghệ (theo mẫu) đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà sản phẩm bao gồm quy trình công nghệ;

+ Đối với hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, ngoài các quy định trên, tổ chức chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm nộp thêm 01 Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản giấy và bản điện tử), Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản điện tử) cho cho Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ để gửi về Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

            d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

            đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

            e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ.

            g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

            h) Lệ phí: Không

            i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

            - Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (Mẫu 5);

            - Phiếu mô tả công nghệ (Mẫu 8).

            k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

            l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

            - Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

            - Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

            - Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2. Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

            a) Trình tự thực hiện:

            - Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ (số 118/3 đường Trần Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

            Viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

            + Nhận hồ sơ trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (viết tắt là Giấy biên nhận) và hẹn ngày trả kết quả.

            + Nhận hồ sơ qua đường Bưu điện: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.

            + Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì viết Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hướng dẫn làm lại hồ sơ. Trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản đến tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ yêu cầu bổ sung.

            - Bước 3: Trả  kết quả

               + Đối với trường hợp nhận  hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ (số 118/3 đường Trần Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ): Người đến nhận kết quả phải mang theo Giấy biên nhận, trường hợp làm mất Giấy biên nhận thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức. Viên chức trả kết quả kiểm tra Giấy biên nhận (Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu); yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.

            + Đối với trường hợp nhận hồ sơ qua đường Bưu điện: Viên chức một cửa chuyển trả kết quả giải quyết hồ sơ cho nhân viên bưu điện tại bộ phận giao dịch của Bưu điện và yêu cầu nhân viên bưu điện ký xác nhận vào sổ. Người nhận kết quả phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức khi đến nhận kết quả.

            - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

            Các ngày làm việc trong tuần: (Trừ ngày lễ, tết)

Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

Chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

               b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ hoặc qua đường bưu điện

             c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

            - Thành phần hồ sơ:

+ 01 Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (theo mẫu quy định) cho mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

+ 01 bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các báo cáo, tư liệu liên quan khác (nếu có); Bản giấy báo cáo tổng hợp kết quả phải được đóng bìa cứng, gáy vuông, trên trang bìa lót bên trong có xác nhận của tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ;

+ 01 văn bản chứng nhận kết quả đã được công nhận của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

            d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

            đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

            e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ.

            g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

            h) Lệ phí: Không

            i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

            - Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (Mẫu 6);

            k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

            l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

            - Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

            - Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

            - Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Trình tự thực hiện:

            - Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ (số 118/3 đường Trần Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

            Viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

            + Nhận hồ sơ trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ xác nhận tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

            + Nhận hồ sơ qua đường Bưu điện: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.

            + Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì viết Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hướng dẫn làm lại hồ sơ. Trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản đến tổ chức mua kết quả nghiên cứ khoa học và phát triển công nghệ yêu cầu bổ sung.

            - Bước 3: Trả  kết quả

               + Đối với trường hợp nhận  hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ (số 118/3 đường Trần Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ): Người đến nhận kết quả phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức. Viên chức trả kết quả kiểm tra Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.

            + Đối với trường hợp nhận hồ sơ qua đường Bưu điện: Viên chức một cửa chuyển trả kết quả giải quyết hồ sơ cho nhân viên bưu điện tại bộ phận giao dịch của Bưu điện và yêu cầu nhân viên bưu điện ký xác nhận vào sổ. Người nhận kết quả phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức khi đến nhận kết quả.

            - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

            Các ngày làm việc trong tuần: (Trừ ngày lễ, tết)

Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

Chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

               b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ hoặc qua đường bưu điện

            c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

            - Thành phần hồ sơ:

+ 01 Phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước (theo mẫu, in 2 mặt, nếu in 2 tờ đóng dấu giáp lai).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

            d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

            đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

            e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ.

            g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận việc đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước.

            h) Lệ phí: Không

            i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

            - 01 Phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

            k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

            l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

            - Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

            - Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

            - Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Mẫu phiếu đăng ký: (xem file đính kèm)

TT TT KH&CN TP Cần Thơ
In bài viết  
Bookmark
Lên đầu trang
© Copyright 2013 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Giấy phép số: 05/ GP-TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền Thông thành phố Cần Thơ cấp ngày 23/5/2017
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Minh Hải - Giám Đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Ghi rõ nguồn www.canthostnews.vn khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này
Lượt truy cập: